Politika privatnosti

Klikom na polje "Prihvaćam" izričito i neopozivo potvrđujem da sam upoznat s Općim uvjetima i Politikom privatnosti i uvjetima korištenja osobnih podataka, koji su objavljeni na ovoj web stranici, te pritisnite isto polje na Controlleru – dajem La Controverse doo izričiti pristanak za prikupljanje i obradu mojih osobnih podataka:


1) ime i prezime/ime (obavezno)
2) adresa/sjedište (obavezno)
3) adresa e-pošte (nije obavezno)
4) Telefonski broj (obavezno)
5) kreditna kartica/ tekući - podaci o žiro računu (obavezno za internet plaćanja)
6) OIB (samo kada je potrebno za fakturiranje).


Klikom na polje "Prihvaćam" izričito potvrđujem:
– da sam svjestan da je svrha prikupljanja podataka od kupca/korisnika ispunjavanje obveza iz svih aspekata ugovora odnos s kupcem/korisnikom, te slanje newslettera i promotivnog materijala s čime se slažem, kao i da Voditelj – La Controverse doo mogu otkriti svoje osobne podatke onim primateljima kojima je to potrebno radi stjecanja ugovornog odnosa, te drugim primateljima u slučajevima propisanim zakonom ili podzakonskim aktom;


– da sam svjestan da The Controller – La Controverse d.o.o. prikupljene podatke čuva trajno ili u rokovima propisanim propisima kojima se uređuju obvezni odnosi i računovodstvo;


– da sam poznat s pravom pitati La Controverse d.o.o. za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor na obradu, te da za one podatke koje obrađuje La Controverse d.o.o. na temelju svoje privole, mogu povući svoju privolu u bilo kojem trenutku;


– da sam svjestan mogućnosti da radi ostvarivanja prava na zaštitu svojih podataka mogu kontaktirati službenika za zaštitu podataka – na e-mail: contact@babiesbybabes.com.


– da sam svjestan prava da se, u slučaju povrede svojih prava, u roku od mjesec dana od dana kršenja mogu obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka.


POLITIKA PRIVATNOSTI OSOBNIH PODATAKA
1. UVOD
La Controverse d.o.o. sa sjedištem u Funtani, Cerlenki 15, OIB: 46014349699 (u daljnjem tekstu: Društvo), mora prikupljati i koristiti određene podatke o pojedincima u svom poslovanju.
Svrha ove politike je osigurati da Društvo u potpunosti poštuje zakonske, organizacijske i tehničke obveze u svezi zaštite osobnih podataka.
Svi djelatnici Društva u potpunosti su upoznati sa sadržajem ove politike i osiguravaju njezinu primjenu prilikom rukovanja osobnim podacima ili obrade osobnih podataka. Zaposlenici čiji zadaci uključuju rukovanje osobnim podacima adekvatno su educirani u pogledu svojih zadaća u vezi sa zaštitom osobnih podataka.
Ova se politika odnosi na sve osobne podatke koje Društvo posjeduje u odnosu na bilo koju osobu, bez obzira na to jesu li , trenutno je ili će biti klijent, dobavljač ili kontakt.
Ova politika je osmišljena kako bi spriječila potencijalnu štetu za tvrtku i njezine zaposlenike i ispitanike te kako bi osigurala da obrada osobnih podataka od strane Društva u potpunosti bude u skladu sa zakonom i drugim propisima.


2. DEFINICIJA I PRIMJENA:
Osobnim podatcima smatraju se svi podaci koji se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu osobu, odnosno osobu koja se može identificirati izravno ili neizravno, posebno identifikatore pomoći kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, online identifikator, ili uz pomoć jednog ili više čimbenika specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te osobe.
Pod obradom osobnih podataka smatra se svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, snimanje, organiziranje, strukturiranje, pohrana, prilagođavanje ili modificiranje, povlačenje, pronalaženje, provođenje uvida, korištenje ili korištenje, otkrivanje prijenosom, širenjem, objavljivanjem ili na drugi način stavljanjem na raspolaganje, usklađivanjem ili kombiniranjem, ograničavanjem, brisanjem ili uništavanjem i provedbom logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima
Tvrtka prikuplja i obrađuje osobne podatke prvenstveno u svrhu pružanja usluga u svom poslovanju. Stoga Društvo ima potrebu prikupljati i obrađivati ​​određene vrste podataka o pojedincima koji dolaze u kontakt s Društvom (ispitanicima). Društvo s tim osobnim podacima postupa na odgovarajući način, bez obzira na to kako se ti podaci prikupljaju, bilježe, čuvaju i koriste – na papiru ili drugom materijalu.
U trenutku dostavljanja podataka o subjektu podataka Društvu, podaci subjekt je suglasan da Društvo obrađuje njegove osobne podatke, u skladu s navedenom svrhom. Privatnost ispitanika je trajna i u bilo kojem trenutku ispitanik može ostvariti svoja prava, koja su ubrojena i objašnjena u nastavku.


Društvo prikuplja i obrađuje osobne podatke ispitanika u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), drugim hrvatskim propisima ,
Direktiva 95/46/EZ i Opća uredba i zaštita (GDPR) (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. listopada 2016./679. travnja 2016.).
Društvo će prikupljene podatke čuvati na odgovarajući način i osigurati njihovu povjerljivost. Društvo neće prosljeđivati ​​prikupljene podatke trećim stranama bez dopuštenja ispitanika, osim u slučajevima kada je potrebno poštivati ​​zakonske obveze Društva, u slučajevima kada je to potrebno za ispunjavanje zadataka koji se obavljaju u javnom interesu ili u slučajevima kada ispitanik je sam objavio te podatke, kao iu drugim nadležnim slučajevima. Ispitanik, u pogledu osobnih podataka koje za njega obrađuju Društva, ima sljedeća prava:


a) Pravo na informacije
Subjek podataka ima pravo u svakom trenutku zatražiti obavijest obrađuju li se njegovi osobni podaci i u koju svrhu, tko je voditelj obrade, kontakt podatke službenika za zaštitu podataka, koje kategorije osobnih podataka se obrađuju, u kojem se razdoblju obrađuju ili pohranjuju, tko je izvor za dobivanje njegovih osobnih podataka, tko su svi primatelji njegovih osobnih podataka, kao i pravo da se informiran o drugim njegovim ili njezinim pravima navedenim u ovoj politici (pravo pristupa, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade i još mnogo toga).


b) Pravo pristupa
Subjek podataka ima pravo dobiti potvrdu od Društva obrađuju li se osobni podaci koji se na njega odnose, a zatim dobiti pristup tome podaci i informacije o:
• svrsi obrade,
• kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju;
• primateljima ili kategorijama primatelja kojima su podaci bili ili će biti otkriveni;
• ako je moguće , razdoblje za koje se podaci pohranjuju ili kriteriji po kojima se to razdoblje može odrediti;
• zatražiti od Društva da ispravi ili izbriše osobne podatke ili da ograniči obradu osobnih podataka koji se odnose na nositelja podataka ili pravo prigovoriti takvoj obradi;
• pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;
• ako se osobni podaci ne prikupljaju od nositelja podataka, sve dostupne informacije o njihovom izvoru;
• postojanje automatizirano donošenje odluka, uključujući profiliranje, s posljedicama.


c) Pravo na ispravak
Ispitanik podataka ima pravo zatražiti od Društva bez nepotrebnog odgađanja ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na njega Ispitanik ima pravo na dopuniti nepotpune osobne podatke, uključujući davanje dodatne izjave.


d) Pravo na brisanje / pravo na zaborav
Subjek podataka ima pravo da Društvo bez odlaganja izbriše osobne podatke koji se odnose na njega ili nju ako osobni podaci nisu dulje potrebno u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji i nema druge pravne osnove za obradu, ako ispitanik prigovori obradi, ako osobni podaci se nezakonito obrađuju, ako se osobni podaci moraju izbrisati kako bi se ispunila zakonska obveza prema pravu Unije ili zakonu države članice kojoj Društvo podliježe, ako se osobni podaci prikupljaju u vezi s ponudom usluga informacijskog društva na dijete.
Ovo se ne primjenjuje ako je obrada potrebna (i u mjeri u kojoj je to potrebno) za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informacija, kako bi se ispunila zakonska obveza obrada je potrebna u Union ili Me Državno pravo kojemu Društvo podliježe ili za obavljanje zadaće od javnog interesa ili u vršenju službene ovlasti Društva, javnog interesa u području javnog zdravstva, za potrebe arhiviranja od javnog interesa, za znanstvene ili u svrhe povijesnog istraživanja, u svrhu postavljanja, izvršavanja ili obrane pravnih zahtjeva.


e) Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu
Na temelju svoje specifične situacije, ispitanik ima pravo u svakom trenutku prigovoriti na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju, uključujući stvaranje profila, u slučajevima kada je obrada potrebna za obavljanje zadaće od javnog interesa ili u izvršavanju službenih ovlasti Društva ili ako je obrada potrebna u svrhu legitimnih interesa Društva ili treće strane. Tvrtka više ne smije obrađivati ​​osobne podatke osim ako Društvo ne dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
Ako su osobni podaci obrađeni u svrhe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo prigovoriti na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju za potrebe takvog marketinga, što uključuje stvaranje profila u mjeri u kojoj je povezana s takvim izravnim marketing.


f) Pravo na prenosivost podataka
Subjek podataka ima pravo primiti osobne podatke koji se odnose na njega ili nju, a koje je dao Društvu u strukturiranoj, uobičajeno korištenoj i strojnom formatu te ima pravo,
bez uplitanja tvrtke, prenijeti ove podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na njegovom pristanku, a obrada se provodi automatiziranim sredstvima.
Subjek podataka ima pravo na izravnu prijenos s Društva na drugog voditelja ako je tehnički izvedivo, a to pravo ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.


g) Prava u vezi s automatskim donošenjem odluka i profiliranjem
Ispitanik podataka ima pravo ne podlijegati odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koje proizvodi pravni učinci koji se odnose na njega ili na nju na sličan način značajno utječu na njega, osim ako je ta odluka nužna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i Društva, ako to dopušta zakonska zajednica ili zakon države članice u kojoj je Društvo je predmet ili se temelji na izričitom pristanku ispitanika.


h) Pravo na povlačenje privole
Pristanak nositelja podataka jedna je od pravnih osnova za obradu podataka koji se odnose na nositelja podataka Ispitanik ima pravo na povući u bilo kojem trenutku privolu koju je dao. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade podataka izvršene prije povlačenja privole.


i) Pravo na ograničenje obrade
Ispitanik podataka mora zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka: ako osporava točnost svojih osobnih podataka – za razdoblje potrebno da Društvo provjeri ovu točnost, ako je obrada njegovih osobnih podataka protuzakonita i ne zahtijeva brisanje već samo ograničenja obrade, ako Društvo više ne treba svoje osobne podatke, ali treba njihovo postojanje u svrhu dobivanja svoje pravne zahtjeve, ako je uložio prigovor na obradu, ima pravo zahtijevati ograničenje obrade za razdoblje do utvrđivanja jesu li opravdani razlozi Društva za obradu njezinih razloga za prigovor.
U kako bi ostvario svoja prava, ispitanik treba kontaktirati službenika za zaštitu osobnih podataka slanjem pisane obavijesti ili zahtjeva službeniku za zaštitu osobnih podataka La Controverse doo, e-poštom koristeći svoju e-mail adresu koju je dao La Controverse d.o.o. ili poštom na: Cerlenki 15, 52452 Funtana ili predajom osobne izjave izravno u prostorijama Društva, uz prethodnu najavu na telefon +385 91 5543158, uz identifikaciju važećim osobnim dokumentom .


3. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Telefon: +385 (0)91 9528981
e-mail adresa: contact@babiesbybabes.com
Sva pitanja u vezi zaštitu osobnih podataka treba uputiti službeniku za zaštitu osobnih podataka.


4. NAČELA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA
Društvo smatra da je zakonito i pravilno postupanje s osobnim podacima vrlo važno te stoga osigurava da se s osobnim podacima postupa na zakonit i ispravan način. U tu svrhu, Tvrtka u potpunosti podržava i pridržava se Načela zaštite podataka.
Načela zaštite podataka zahtijevaju da se osobni podaci:
moraju obraditi pošteno i zakonito i, posebice, ne obrađivati ​​osim ako nisu ispunjeni uvjeti navedeni u propisi su ispunjeni; prikupljaju se samo za jednu ili više specifičnih i legitimnih svrha i ne smiju se dalje obrađivati ​​na bilo koji način koji bi bio nespojiv s tim svrhama; obrada mora biti primjerena, relevantna i ne pretjerana u odnosu na svrhu ili svrhe za koje se obrađuje, a podaci moraju biti točni i ažurni; ne smije se držati dulje nego što je potrebno za primjenjivu svrhu; moraju se obrađivati ​​u skladu s pravima nositelja podataka u skladu s važećim propisima: moraju se poduzeti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere protiv neovlaštene ili nezakonite obrade osobnih podataka te protiv slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja osobnih podataka; ne smiju se prenijeti na zemlju ili teritorij izvan EU-a osim ako ta država ili teritorij ne osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite prava i sloboda ispitanika u vezi s obradom osobnih podataka.


5.POTESTAS AKTIVNOSTI OBRADE PODATAKA
Društvo poduzima sljedeće aktivnosti obrade podataka: u potpunosti poštuje uvjete poštenog prikupljanja i obrade osobnih podataka; ispunjava svoju obvezu navođenja svrhe za koju se osobni podaci obrađuju;
prikuplja i obrađuje odgovarajuće osobne podatke samo u mjeri koja je potrebna za zadovoljavanje operativnih potreba ili u skladu sa svim zakonskim zahtjevima;
podnošenje svih potrebnih podataka Osobnim podacima Agencija za zaštitu; strogo provjeravati duljinu zadržavanja osobnih podataka;
osigurava da se prava ispitanika mogu u potpunosti ostvariti u skladu sa zaštitom osobnih podataka; poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podataka; osigurava da se osobni podaci ne prenose u inozemstvo bez zaštite od osiguranja;
pristojno i pošteno postupa prema svim osobama bez obzira na njihovu dob, vjeru, invaliditet, spol, seksualnu orijentaciju ili etničku pripadnost, kada postupa po njihovim zahtjevima za prijavu; utvrđuje jasne postupke za odgovaranje na zahtjeve za obavijest
Društvo može na svojim web stranicama objaviti sadržaj kolačića za oglašavanje i praćenje statistike prometa na temelju interesa i informacija posjetitelja web stranica društvenih medija Društva. Ako ispitanik koristi sadržaj na društvenim mrežama Društva ili u aplikacijama, kolačić s gore navedenih mreža i aplikacija može se pohraniti na uređaj nositelja podataka s kojeg pristupa web stranici Društva.
Posjetitelji imaju pravo isključiti kolačiće . Internetski preglednici obično su programirani tako da je prihvaćanje kolačića njihova zadana postavka, ali ispitanici to mogu lako prilagoditi promjenom postavki preglednika. Ako ispitanik želi ograničiti ili blokirati sve kolačiće koji uključuju web-mjesta/aplikacije tvrtke (što može spriječiti korištenje određenih dijelova web-mjesta) ili druge web-stranice/aplikacije, ispitanik to može učiniti u postavkama preglednika.
U slučaju povrede osobnih podataka koja bi mogla uzrokovati visok rizik za prava i slobode ispitanika, Društvo će bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti ispitanika o povredi osobnih podataka, osim ako Društvo nije poduzelo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite i te su mjere primijenjene na osobne podatke na koje je utjecalo kršenje osobnih podataka, posebice te osobni podaci čine ih nerazumljivima bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti ili ako je Društvo poduzelo daljnje mjere kako bi osiguralo da više nije vjerojatno će postojati veliki rizik za prava i slobode ispitanika, tj. ako bi to zahtijevalo nesrazmjeran napor, u kojem slučaju će Društvo javno primijeniti informacija ili slično mjera koja informira ispitanike na jednako učinkovit način.


6. PREGLED I PROVJERA
Tvrtka ima pravo ažurirati ovu politiku ako je potrebno kako bi odražavala najbolje prakse i osigurala usklađenost sa svim promjenama ili promjenama u vezi sa zaštitom osobnih podataka.
Koristi li www.babiesbybabes.com kolačiće?
Web stranica www.babiesbybabes.com koristi kolačiće, s primarnim ciljem da našoj web stranici omogući bolje korisničko iskustvo.
Ima li www.babiesbybabes.com kolačiće trećih strana?
Koristimo nekoliko vanjskih usluga koje pohranjuju ograničene kolačiće za korisnika. Ovi kolačići su postavljeni za normalno funkcioniranje određenih opcija koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju, kao i dijeljenje s drugim online uslugama.


Društvene mreže
Dijeleći sadržaj stranice, www.babiesbybabes.com postavlja kolačiće na društvene mreže. Web-stranicu www.babiesbybabes.com također koristi usluga Mailchimp.


Mjerenje posjećenosti
Naša web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google, Inc. ("Google").Podaci koje kolačić generira o vašem korištenju naše web stranice (uključujući vašu IP adresu) prenijet će se na Google i pohraniti na poslužitelje u Republici Hrvatskoj gdje će se čuvati najviše 26 mjeseci nakon čega će biti izbrisani Google će te podatke koristiti za procjenu vaše upotrebe naše web stranice, sastavljanjem izvješća o aktivnostima web stranice za operatere web stranice i pružanjem drugih usluga povezanih s aktivnostima web stranice i korištenjem interneta. Google također može prenijeti te podatke trećim stranama, ako to zahtijeva zakon ili ako takve treće strane obrađuju podatke u ime Googlea. Google neće povezivati ​​vašu IP adresu s drugim informacijama koje Google ima. Dodatne informacije o Googleovim pravilima o privatnosti možete pronaći na http://www.google.com/privacy.html.

.